Do zakresu naszych usług należy:


Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska: 

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

- pobór wód,

- odprowadzanie ścieków,

- składowanie odpadów.

 

Prowadzenie ewidencji:

- prowadzenie ewidencji odpadów (KEO),

- ewidencja emisji zanieczyszczeń do powietrza,

- ewidencja emisji ścieków do wód lub do ziemi,

- ewidencja poboru wód podziemnych lub powierzchniowych.

 

Do kompetencji w zakresie gospodarki odpadami należy:

- przygotowanie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

- opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- opracowanie programu gospodarki odpadami, 

- opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 

- przygotowanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów
o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania.

 

Dokumentacja z zakresu ochrony powietrza:

- przygotowanie zgłoszenia eksploatacji instalacji nie wymagającej pozwolenia,

- opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza.

 

Pośrednictwo w opracowaniu dokumentacji z zakresu gospodarki
wodno – ściekowej:

 - pośrednictwo w opracowaniu operatu wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków do środowiska.

 

Pośrednictwo w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia procesu oceny oddziaływania na środowisko:

- sporządzeniu karty informacyjnej przedsięwzięcia,

- opracowaniu raportu oddziaływania na środowisko.

 

Pozostałe usługi:

- przygotowanie wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego,

- przygotowanie wniosku o niezaleganie z opłatami środowiskowymi do Urzędu Marszałkowskiego,

- przygotowanie raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)

- nadzór i wdrażanie przepisów z zakresu ochrony środowiska,

- stała obsługa prawna w zakresie ochrony środowiska,

- pomoc w znalezieniu odbiorcy odpadów,

pozostałe usługi według potrzeb klienta.