Każde przedsiębiorstwo niezależnie od wielkości
czy rodzaju prowadzonej działalności, obowiązują przepisy
dotyczące Środowiska.

Wymagania środowiskowe wynikające wprost z przepisów prawa, to m.in.:

- obowiązek uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
- obowiązek ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska (np. wykaz emisji z silników spalinowych czy kotłów grzewczych, odprowadzanie wód, ścieków)
- obowiązek prowadzenia ewidencji rodzaju i wielkości korzystania ze środowiska (np. ewidencja odpadów, ewidencja paliwa),
- obowiązek opracowania dokumentów związanych z możliwością wystąpienia poważnych awarii.
- sprawozdawczość odpadowa.

Z uwagi na rzetelną i całościową obsługę naszych klientów informujemy, iż istnieje obowiązek sporządzania ewidencji środowiskowej i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska dla Urzędu Marszałkowskiego oraz Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Oferujemy także pośrednictwo w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia procesu oceny oddziaływania na środowisko:

- sporządzeniu karty informacyjnej przedsięwzięcia,
- opracowaniu raportu oddziaływania na środowisko.

Rozliczenia dot.:

wprowadzania gazów, pyłów do powietrza z silników spalinowych: 100%

wprowadzania gazów, pyłów do powietrza z kotłów grzewczych: 99%

gospodarki odpadami: 100%

opłaty za pobór wód: 50%